ABOUT US

ค่านิยมองค์กร

  • Home
  • About us
  • ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

ที่ปรึกษา และ นักวางแผนการเงินของบริษัท IFCG
เรายึดถือการทำงานตาม Core Values(ค่านิยมหลัก) ดังนี้

 

"I" - Integrity is our priority - การทำงานบนข้อมูลการเงินของลูกค้า
  เราจึงถือว่า ความมีศีลธรรมจรรยา และ ความซื่อสัตย์ ของคนในองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก

 

"F" - Faith in client’s financial freedom - ความเชื่อมั่น และ ศรัทธา ในการนำพาลูกค้าไปยังเป้าหมายการเงิน

 

"C" - Contribution to our community - ส่งต่อความรู้ และ ข้อมูลในการจัดสรร และ วางแผนการเงิน ไปยังชุมชน
 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจประเทศ จากพื้นฐานคนในครอบครัว

 

"G" - Gratitude is the root of our success - ความกตัญญู และ รู้บุญคุณของลูกค้า และผู้อุปถัมภ์ 
 ที่ให้โอกาสเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงิน และ ได้มีโอกาสในการทำหน้าที่ ของที่ปรึกษา อย่างสมบูรณ์