About Us

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน IFCG เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงิน  

และ มีโครงการในการสร้าง Financial Complex เจ้าแรก และ เจ้าเดียวในประเทศ