SERVICE

การวางแผนส่วนบุคคล

  • Home
  • Service
  • การวางแผนส่วนบุคคล

การวางแผนส่วนบุคคล

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Individual Planning)

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ถือเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่เราต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรก
เริ่มจากการจัดระเบียบค่าใช้จ่าย บริหารสินทรัพย์ รวมไปถึงการวางแผนการออม และลงทุน

 

เราจะคำนึงถึง สถานะ ช่วงชีวิต และ เป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ 
โดยมี Platform ที่เราใช้ในการจัดเก็บสถานะทางการเงิน มีชื่อเรียกว่า "iPlan"

 iPlan เป็นนวัตกรรม และ ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของทางบริษัท IFCG 
ซึ่งจะรายงานถึงสถานะ ความพร้อม และ เหมือนเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของลูกค้า
เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ advisor รู้จักกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
ทำให้สามารถวิเคราะห์ และ จัดรูปแบบการออม การลงทุน ที่เหมาะกับลูกค้าได้มากที่สุด

 

หลังจากวิเคราะห์สถานะทางการเงินแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการวางแผนการเงิน คือ เป้าหมายต่างๆของลูกค้า
โดยเป้าหมาย จะแตกต่างกันออกไปตามไลฟ์สไตล์ หรือ การใช้ชีวิตของลูกค้า ทำให้แบบแผนที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องถูกปรับแต่งเฉพาะ
เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าคนนั้นๆ เปรียบเสมือนการตัดสูทแบบวัดตัว ที่ทำให้สูทนั้นเข้ากับตัวเจ้าของอย่างเหมาะเจาะพอดี

 

การวางแผนการเงินในแต่ละด้าน

• วางแผนภาษี (Tax Planning)

• วางแผนเกษียณ (Retirement Planning)

• วางแผนการศึกษาบุตร (Education Planning)

• วางแผนการลงทุน (Investment Planning) 

• วางแผนมรดก และการส่งมอบ (Estate Planning)

• วางแผนความเสี่ยง และ การประกัน (Insurance Planning)